Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Op alle door Roodbergen | Dolfsma Light Design gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden

2-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Roodbergen | Dolfsma Light Design gevestigd te Meppel aangegaan.

2-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Roodbergen | Dolfsma Light Design zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Roodbergen | Dolfsma Light Design afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomsten

Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding, die blijkt uit de schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever dan wel uit het feit dat Roodbergen | Dolfsma Light Design uitvoering geeft aan de overeenkomst. Wijzigingen of aanvullingen op de tot stand gebrachte overeenkomst moeten schriftelijk bij Roodbergen | Dolfsma Light Design worden ingediend.

Artikel 5 Prijzen

5-1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen, wordt eerst binden voor Roodbergen | Dolfsma Light Design door zijn schriftelijke bevestiging.

5-2 Roodbergen | Dolfsma Light Design is gerechtigd prijsstijgingen van kostbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst doch voor de
aflevering aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien Roodbergen | Dolfsma Light Design dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de
overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Artikel 6 Levertijd

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen Roodbergen | Dolfsma Light Design derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. Roodbergen | Dolfsma Light Design zijn gerechtigd in gedeelten te leveren en van die gedeelten volledige betaling te
verlangen.

Artikel 7 Meer- minderwerk

7-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of
schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepassing van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7-2 Door Roodbergen | Dolfsma Light Design te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Aanbiedingen

8-1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

8-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf van Roodbergen | Dolfsma Light Design, exclusief emballage.

Artikel 9 Betaling

9-1 Betaling van het volledige gefactureerde bedrag dient plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.

9-2 Indien Roodbergen | Dolfsma Light Design genoodzaakt is de vorderingen ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan een maand vanaf de door Roodbergen | Dolfsma Light Design ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, ten laste
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde Van Advocaten wordt geadviseerd, bij
procedures te vermeerderen met het geliquideerd salaris volgens het geldend tarief.

9-3 Ingevolge de wettelijke bepalingen is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.

9-4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langs
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere factuur.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht is Roodbergen | Dolfsma Light Design gerechtigd de uitvoering van de verplichting op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. Onder overmacht wordt
mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten onze invloedssfeer ligt. Daaronder wordt verstaan
overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte en toerekenbare tekortkomingen in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde
van die persoon waarvan Roodbergen | Dolfsma Light Design afhankelijk zijn voor levering van de producten.

Artikel 11 Reclames

Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan opdrachtgever of aan het
opgegeven adres. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijke wijs hadden moeten worden ontdekt. Na
verstrijken van deze termijn vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

Artikel 12 Garantie

12-1 Voor alle goederen en materialen die Roodbergen | Dolfsma Light Design niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven
Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op uren of lonen, deze worden in rekening gebracht.

12-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeur- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13-1 Roodbergen | Dolfsma Light Design beperken de aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van Roodbergen | Dolfsma Light Design en overigens met inachtneming van het hierna volgen.

13-2 Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan.

13-3 De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht.

13-4 In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien Roodbergen | Dolfsma Light Design voor de desbetreffende schade verzekerd is, de aansprakelijkheid wordt beperkt tot net op
grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14-1 Zolang Roodbergen | Dolfsma Light Design geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop ( inclusief eventuele schade,
kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Roodbergen | Dolfsma Light Design.

14-2 Roodbergen | Dolfsma Light Design heeft recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij
liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag wordt gelegd.

14.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

Artikel 15 Emballage

Emballage wordt op rekening gesteld voor de kostprijs. Het aannemen ten vervoer door transportonderneming levert het binden bewijs op, dat de emballage in goede staat
was. Emballage wordt, in goede staat franco teruggezonden, vergoed tegen de bij levering der goederen gefactureerde prijs.

Artikel 16 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijke of mondeling door of namens de opdrachtgever aanbracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden ode opdrachtgever extra in rekening gebracht

Artikel 17 Verwijderingsbijdrage armaturen en lichtbronnen

Sinds 13 augustus 2005 zijn wij verplicht om voor bepaalde verlichtingsarmaturen en lichtbronnen een verwijderingsbijdrage in rekening te brengen. Deze heffing is bepaald
door het Besluit Beheer Elektrische Apparatuur. De stichting LightRec en de NVMP zijn belast met de uitvoering. Zie ook www.lightrec.nl of www.nvmp.nl. De
verwijderingsbijdrage voor armaturen is gesteld op € 1.16 en voor lichtbronnen op € 0.25 exclusief BTW en worden apart op de factuur vermeld.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle door Roodbergen | Dolfsma Light Design gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten
en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18 Recht van retour

1. De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.

2. Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • iDeal
  • PayPal
© 2012 - 2020 Roodbergen en Dolfsma Light-Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel